Om Demoskop

Demoskop är ett av Sveriges mest välkända konsultföretag inom marknads- och samhällsinformation. Bland kunderna återfinns såväl privata företag som offentliga aktörer och intresseorganisationer.

Opinion & värderingar

Vad tycker egentligen svenska folket? Vad händer i samhällsdebatten just nu?
Demoskop har lång erfarenhet av att undersöka och analysera opinioner, samhällsfrågor och värderingsmönster.

Beslutsfattare & Opinionsbildare

Hur ställer sig våra politiker i olika frågor? Hur väl fungerar er styrelse? Demoskop har en unik position på den svenska marknaden när det gäller undersökningar riktade mot beslutsfattare och opinionsbildare.

Varumärke & kommunikation

Varför agerar kunderna som de gör? Hur ska kommunikationen utformas? Demoskops undersökningar och analyser hjälper ditt företag att förstå vilka drivkrafter som ligger bakom kundernas beteende.

Undersökning om hållbarhet

Demoskop genomför för närvarande en undersökning bland hållbarhetsansvariga på större svenska företag.

Syftet med undersökningen är att bättre förstå företagens nuvarande situation när det gäller hållbarhetsredovisning och vad man anser om det nya lagförslaget som föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Aktuellt från Demoskop

Jan Björklund har stort stöd i de egna leden. Bland alliansledarna är det endast Annie ...

Jonas Sjöstedts har störst förtroende i de egna leden av samtliga riksdagspartiernas ...

Det interna förtroendet för Anna Kinberg Batra är lägre än för övriga partiledare, bara ...

Väljarna har historiskt haft ett stort förtroende för Gustav Fridolin, inte minst i ...

Pressklipp

?

Visste du att ...

En av tre motionerar minst 4 timmar i veckan.

Folk i allmänhet tror att Riksbanken kan påverka den svenska ekonomin i större utsträckning än både svenska politiker och företagare.

52 procent är intresserade av historia, lika många som de som är intresserade av kost och hälsa.

Höginkomsttagare oroar sig mindre för klimatförändringarna än andra.

Fler är nöjda med hur grundskolan än hur sjukvården fungerar i Sverige.

Åtta av tio anser att utveckling av ny teknik är viktigt för miljön.

Fler är nöjda med hur grundskolan fungerar än hur sjukvården fungerar.

Fler definerar sig själva som ”höger” snarare än ”vänster” på den politiska skalan.

4 av 10 anser sig ha goda förutsättningar att starta och driva företag.

13% betecknar sig själva som religiösa.

Kvinnor i genomsnitt är lyckligare än män

En av tre kvinnor är för energiransonering i hushållen.

En majoritet anser att även personer under 15 år borde kunna ställas till svars för brott.

Högutbildade oroar sig mer än andra för klimatförändringarna.

Fler kvinnor än män oroar sig över klimatförändringarna.

8 av 10 tror att förbättrade förutsättningar för företagande skulle skapa fler arbetstillfällen i Sverige.

Svenska folket bedömer sin egen lycka till i genomsnitt 75,7 på en 100-gradig skala.

Folk i allmänhet tror att Riksbanken kan påverka den svenska ekonomin i större utsträckning än både svenska politiker och företagare.

Äldre i större utsträckning än yngre anser att man i allmänhet kan lita på folk man inte känner.

Yngre i betydligt mindre utsträckning än äldre skulle vara beredda att kämpa för landet i krig.

8 av 10 känner sig mer intelligenta än genomsnittet.

Nästan 2 av 3 tycker att det nuvarande sjukförsäkringssystemet inte ger människor den hjälp de behöver.

54 procent tror att det är fler som lider av undernäring i u-länderna än det var 1980.

Mer än en av tre män gärna skulle starta ett eget företag.

2 av 3 tror att sänkt skatt på företagande skulle skapa fler arbetstillfällen i Sverige.

Kristdemokratiska väljare ser sig själva som ärliga i större utsträckning än andra.

Äldre i genomsnitt är lyckligare än yngre

Varumärke & kommunikation

Hur starkt är vårt varumärke och hur påverkar kommunikationen?

Opinion & värderingar

Går samhällsdebatten i takt med svenska folkets uppfattningar?

Beslutsfattare & opinionsbildare

Hur ställer sig beslutsfattare och opinionsbildare i avgörande frågor?