Om Demoskop

Demoskop är ett av Sveriges mest välkända konsultföretag inom marknads- och samhällsinformation. Bland kunderna återfinns såväl privata företag som offentliga aktörer och intresseorganisationer.

Opinion & värderingar

Vad tycker egentligen svenska folket? Vad händer i samhällsdebatten just nu?
Demoskop har lång erfarenhet av att undersöka och analysera opinioner, samhällsfrågor och värderingsmönster.

Beslutsfattare & Opinionsbildare

Hur ställer sig våra politiker i olika frågor? Hur väl fungerar er styrelse? Demoskop har en unik position på den svenska marknaden när det gäller undersökningar riktade mot beslutsfattare och opinionsbildare.

Varumärke & kommunikation

Varför agerar kunderna som de gör? Hur ska kommunikationen utformas? Demoskops undersökningar och analyser hjälper ditt företag att förstå vilka drivkrafter som ligger bakom kundernas beteende.

Väljarbarometern för februari

Demoskops väljarbarometer för februari 2015 visar små förändringar sedan förra månaden, men innebär ändå ett mått av dramatik.

Folkpartiet når den lägsta nivån sedan maj 2007 och är nu minsta alliansparti.

Aktuellt från Demoskop

Katarina Arbin, ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm, blir senior konsult på ...

25 februari, 2015

Politikerpanelen

Demoskop genomför just nu den årliga undersökningen bland Sveriges ...

Hushållens förväntningar på bostadspriserna ökar med 7 enheter till nya rekordnivån 66. ...

Demoskops/Expressens väljarbarometer för februari visar små förändringar sedan ...

Pressklipp

?

Visste du att ...

Högutbildade oroar sig mer än andra för klimatförändringarna.

Äldre i större utsträckning än yngre anser att man i allmänhet kan lita på folk man inte känner.

13% betecknar sig själva som religiösa.

8 av 10 tror att förbättrade förutsättningar för företagande skulle skapa fler arbetstillfällen i Sverige.

En av tre motionerar minst 4 timmar i veckan.

Nästan 2 av 3 tycker att det nuvarande sjukförsäkringssystemet inte ger människor den hjälp de behöver.

Mer än en av tre män gärna skulle starta ett eget företag.

Höginkomsttagare oroar sig mindre för klimatförändringarna än andra.

Åtta av tio anser att utveckling av ny teknik är viktigt för miljön.

2 av 3 tror att sänkt skatt på företagande skulle skapa fler arbetstillfällen i Sverige.

Fler är nöjda med hur grundskolan fungerar än hur sjukvården fungerar.

Fler är nöjda med hur grundskolan än hur sjukvården fungerar i Sverige.

Yngre i betydligt mindre utsträckning än äldre skulle vara beredda att kämpa för landet i krig.

52 procent är intresserade av historia, lika många som de som är intresserade av kost och hälsa.

Kristdemokratiska väljare ser sig själva som ärliga i större utsträckning än andra.

En majoritet anser att även personer under 15 år borde kunna ställas till svars för brott.

4 av 10 anser sig ha goda förutsättningar att starta och driva företag.

Kvinnor i genomsnitt är lyckligare än män

Fler kvinnor än män oroar sig över klimatförändringarna.

8 av 10 känner sig mer intelligenta än genomsnittet.

Äldre i genomsnitt är lyckligare än yngre

En av tre kvinnor är för energiransonering i hushållen.

Folk i allmänhet tror att Riksbanken kan påverka den svenska ekonomin i större utsträckning än både svenska politiker och företagare.

Fler definerar sig själva som ”höger” snarare än ”vänster” på den politiska skalan.

54 procent tror att det är fler som lider av undernäring i u-länderna än det var 1980.

Folk i allmänhet tror att Riksbanken kan påverka den svenska ekonomin i större utsträckning än både svenska politiker och företagare.

Svenska folket bedömer sin egen lycka till i genomsnitt 75,7 på en 100-gradig skala.

Varumärke & kommunikation

Hur starkt är vårt varumärke och hur påverkar kommunikationen?

Opinion & värderingar

Går samhällsdebatten i takt med svenska folkets uppfattningar?

Beslutsfattare & opinionsbildare

Hur ställer sig beslutsfattare och opinionsbildare i avgörande frågor?